Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Mục tiêu

Đưa ra ý kiến về việc liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên các khía cạnh trọng yếu hay không.

Phương pháp thực hiện

Thành lập một nhóm chuyên gia Kiểm toán xây dựng cơ bản với nhiều kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình để thực hiện kiểm toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán công trình. Phương pháp áp dụng kiểm toán quyết toán xây dựng cơ bản sẽ được xây dựng phù hợp các quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý xây dựng cơ bản.

Tiến hành kiểm toán từ tổng hợp đến chi tiết thông qua kiểm tra tại văn phòng khách hàng và khảo sát thực tế công trình khi cần thiết. Đánh giá và điều chỉnh sẽ được thực hiện ở cấp độ tổng hợp tại văn phòng khách hàng. Việc kiểm toán được thực hiện và báo cáo kết quả với cán bộ chuyên trách.

Làm việc với các cán bộ phụ trách để tiếp cận với tất cả các tài liệu pháp lý, chứng từ giao dịch và bất kỳ nguồn thông tin nào có liên quan cần thiết.

Thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp tùy theo tình hình cụ thể của dự án.

Áp dụng các thử nghiệm và thủ tục kiểm toán cần thiết khác trong từng trường hợp cụ thể.

Quy trình thực hiện

 1. Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán dự án       
 2. Thu thập và tổng hợp thông tin dự án   
 3. Thực hiện kiểm toán dự án        
 4. Chuẩn bị và phát hành Báo cáo Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của dự án
 5. Các công việc sau kiểm toán

Bước 1 – Quy trình quản lý chất lượng

Nội dung kiểm soát chất lượng

Quá trình kiểm toán sẽ được thực hiện tuân thủ chặt chẽ theo quy trình quản lý chất lượng và quản trị rủi ro, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Thu thập thông tin, đánh giá khách hàng;
 • Lập kế hoạch kiểm toán;
 • Thực hiện kiểm toán và thu thập tài liệu;
 • Giám sát và đánh giá quá trình thực hiện;
 • Tư vấn;
 • Đạo đức nghề nghiệp và tính độc lập;
 • Kết thúc kiểm toán, phát hành báo cáo;
 • Giám sát và kiểm tra hệ thống sau kiểm toán.

Đội ngũ nhân sự tham gia được lựa chọn đảm bảo kiến thức và năng lực phù hợp với công việc kiểm toán quyết toán vốn dự án hoàn thành.

Dự kiến kế hoạch công tác

Công việc kiểm toán dự án sẽ được thực hiện kết hợp giữa hai hình thức song song và cuốn chiếu tùy thuộc vào khối lượng, số lượng các hạng mục, gói thầu của dự án được quyết toán A-B, tiến độ cung cấp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Kế hoạch công việc tổng thể

 • Khảo sát tình hình chung của dự án, các báo cáo nghiên cứu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan khác.
 • Thực hiện các công việc chuẩn bị.
 • Lập chương trình chi tiết, các bước điều tra, công việc phải tiến hành, các hồ sơ cần thu thập, các bằng chứng cần lưu giữ, các văn bản cần thống nhất và thông qua.
 • Lập kế hoạch tổng thể kiểm toán báo cáo đến bên mời thầu, sau khi được bên mời thầu chấp thuận kế hoạch tổng thể tiến hành các bước tiếp theo.
 • Lập kế hoạch chi tiết nhân sự và thời gian tiến hành, tiến độ và thời gian hoàn thành.
 • Điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin, kiểm toán cho từng hạng mục công trình của dự án, thống nhất các ý kiến. Kiểm tra các hồ sơ pháp lý cơ sở của các dự toán chi tiết: Hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, các khối lượng phát sinh, các hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán.
 • Thực hiện công việc kiểm toán.
 • Thảo luận với khách hàng, các cơ quan liên quan tới Báo cáo quyết toán.
 • Chuẩn bị và phát hành Báo cáo kiểm toán.

Bước 2 – Triển khai, thực hiện công việc

Triển khai theo từng giai đoạn công việc

Ngay sau khi kế hoạch kiểm toán tổng thể được chấp thuận, ATAX sẽ tiến hành triển khai nhận hồ sơ và thực hiện kiểm toán các chi phí, gói thầu đã thực hiện như: Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư; Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC và dự toán, chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu... các chi phí đã xác định được giá trị quyết toán.

 • Phát hành dự thảo báo cáo kiểm toán chi phí
 • Thống nhất số liệu
 • Phát hành báo cáo chi phí

Các báo cáo này được lưu nhận số liệu và cập nhật vào báo cáo tổng hợp cuối cùng sau khi cuộc kiểm toán kết thúc.

Khi dự án triển khai xong tiến hành giao nhận hồ sơ báo cáo quyết toán

Trước khi thực hiện kiểm toán, ATAX sẽ yêu cầu khách hàng được kiểm toán cung cấp toàn bộ hồ sơ báo cáo quyết toán. Hồ sơ báo cáo quyết toán của dự án thực hiện theo qui định hiện hành, bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán;
 • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành;
 • Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án, công trình;
 • Các hợp đồng kinh tế, các biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu, các cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện dự án;
 • Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản nghiệm thu bộ phận hoàn thành, biên bản bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
 • Toàn bộ quyết toán khối lượng A-B, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành các gói thầu trong dự án;
 • Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến dự án: Hồ sơ thiết kế, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công...

Bước 3 – Kết thúc kiểm toán

Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục sau:

 • Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán;
 • Lập Báo cáo Kiểm toán;
 • Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành Báo cáo Kiểm toán.

Kết thúc cuộc kiểm toán nhà thầu sẽ nộp cho Chủ đầu tư các sản phẩm sau:

 • Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành (dự thảo, chính thức);
 • Thư quản lý (nếu có).

Liên hệ

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

0236. 3 639 639

0236. 3 639 639

atax@atax.vn

Đăng ký nhận email

Liên kết với chúng tôi

Tin tức Tin tức