Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ NĂM 2022

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

Căn cứ

20-01-2022

 

Tờ khai thuế GTGT T12/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T12/2021 (nếu có)

07-02-2022
(i)

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* (@)

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* (@)

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Nộp lệ phí môn bài năm 2022

Nộp lệ phí môn bài năm 2022

Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2021 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2021 (nếu có)

Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2021

 

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có)

21-02-2022
(i)

 

Tờ khai thuế GTGT T1/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T1/2022 (nếu có)

21-03-2022
(i)

 

Tờ khai thuế GTGT T2/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T2/2022 (nếu có)

31-03-2022

Quyết toán thuế TNDN năm 2021

Quyết toán thuế TNDN năm 2021

Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Quyết toán thuế TNCN năm 2021

Quyết toán thuế TNCN năm 2021

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019

20-04-2022

 

Tờ khai thuế GTGT T3/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T3/2022 (nếu có)

04-05-2022

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2022

 

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2022 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2022 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2022 (nếu có)

Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022*

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022*

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

20-05-22

 

Tờ khai thuế GTGT T4/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T4/2022 (nếu có)

20-06-22

 

Tờ khai thuế GTGT T5/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T5/2022 (nếu có)

20-07-22

 

Tờ khai thuế GTGT T6/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T6/2022 (nếu có)

01-08-22

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022

 

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý II/2022 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2022 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2022 (nếu có)

Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022*

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022*

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

22-08-22

 

Tờ khai thuế GTGT T7/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T7/2022 (nếu có)

20-09-22

 

Tờ khai thuế GTGT T8/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T8/2022 (nếu có)

20-10-22

 

Tờ khai thuế GTGT T9/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T9/2022 (nếu có)

31-10-22

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2022

 

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN Quý III/2022 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2022 (nếu có) (**)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2022 (nếu có) (**)

Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022*

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022*

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

21-11-22

 

Tờ khai thuế GTGT T10/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T10/2022 (nếu có)

20-12-22

 

Tờ khai thuế GTGT T11/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Tờ khai thuế TNCN T11/2022 (nếu có)

(i) Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

(*) Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

(**) Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

(@) Lưu ý tham vấn ý kiến của chi cục thuế quản lý về thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2021.

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
142 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
336 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.437 Lượt xem
Tin tức Tin tức