Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BXD LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Sau đây là một số điểm mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng được hướng dẫn tại Thông tư số 10/2021/TT-BXD ban hành ngày 25/08/2021 (hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động):
 

 1. Về quản lý công tác thí nghiệm trong quá trình thi công xây dựng:
 • Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định của hợp đồng xây dựng để lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm do nhà thầu thi công xây dựng trình. Công tác thí nghiệm phải được thực hiện theo đúng kế hoạch tổ chức thí nghiệm đã được chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp điều chỉnh kế hoạch tổ chức thí nghiệm thì phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.
 1. Về Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị nhập khẩu sử dụng cho thi công xây dựng công trình, bổ sung thêm hình thức của chứng chỉ chứng minh xuất xứ như sau: Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nhà sản xuất hoặc thương nhân phát hành, trong đó phải nêu rõ nhà sản xuất, chế tạo và nơi sản xuất, chế tạo.
 2. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư và các nhà thầu được quyền thỏa thuận:
 • Lựa chọn ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng công trình.
 • Sử dụng định dạng tập tin điện tử đối với nhật ký thi công xây dựng công trình, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và sử dụng chữ ký số trên các tài liệu này theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Khi sử dụng biên bản nghiệm thu công việc xây dựng dạng tập tin điện tử thì việc nghiệm thu công việc xây dựng vẫn phải thực hiện tại công trường và đảm bảo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
 1. Quy định về chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình, cụ thể:
 • Dự toán chi phí này được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình; địa điểm xây dựng công trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chi phí này không vượt quá 20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng và thanh toán theo quy định.
 1. Quy định về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình: Là một nội dung của chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của dự toán xây dựng công trình.
 2. Quy định Chi phí đánh giá an toàn công trình: Là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng. Đối với công trình được đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật trên 08 năm kể từ ngày 15/10/2021, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình lần đầu trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày 15/10/2021.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Tin liên quan

BẢN TIN ATAX THÁNG 06/2024
01/07/2024
142 Lượt xem
BẢN TIN ATAX THÁNG 05/2024
27/05/2024
336 Lượt xem
Khai trương Văn phòng mới tại TP....
24/05/2024
1.437 Lượt xem
Tin tức Tin tức